Potato Cakes with Smoked Salmon Scramble

Cook time: 20 Mins
Easy
Method